Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu

Termín

12. prosinec 2013

Téma

MŠMT ČR: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014:
„Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2014 je implementace připravované novely zákona, zahájení realizace nových komunitárních programů EU pro období 2014-2020 Erasmus for All a Horizon 2020 a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.“ (s. 1); „Doporučení pro vysoké školy: ...aktivně se zapojovat do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a VaVaI, zejména do programů Erasmus for All a Horizon 2020...“ (s. 4)

Seminář, zaměřený na budování repozitářů v duchu myšlenek deklarací BBB, navazuje na workshop Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitářem z listopadu 2012.

Cílem semináře je přiblížit postoj Evropské komise k otevřenému přístupu a význam projektů OpenAIRE/OpenAIREplus, které představují prioritní zastřešující informační infrastrukturu evropského výzkumu v 7. RP a programu Horizon 2020. Seminář klade důraz na význam zapojení institucionálních repozitářů do infrastruktury OpenAIRE, která soustřeďuje informace o projektech, vědeckých publikacích a výzkumných datech. Příspěvky obsáhnou teoretická východiska politiky EK i praktické informace, jak přizpůsobit repozitář podle pravidel OpenAIRE (viz rovněž materiály k projektu OpenAIRE a OpenAIREplus v repozitáři VŠB-TU Ostrava). Seminář uzavře příspěvek se zprávou o konferenci Berlin Open Access Conference 2013.

Seminář je určen knihovníkům, správcům repozitářů i dalším zájemcům o danou problematiku.

Pořadatelé

Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TU Ostrava

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz, telefon: 596995171

Místo konání

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, místnost NK233

Program

09:30–10:00Prezence účastníků
10:00–10:15Úvodní slovo, Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
10:15–11:00Podporujte své vědce (nejen v projektech Evropské komise), Mgr. Daniela Tkačíková, ÚK VŠB-TUO
11:00–11:30Připojení repozitáře k OpenAIRE, Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
11:30–12:00Technické řešení připojení k OpenAIRE, Mgr. Ladislav Kulhánek, CIT VŠB-TUO
12:00–13:30Přestávka na oběd
13:30–14:15Novinky v DSpace 4.0, Ing. Ivan Masár, Knihovna UTB
14:15–14:45Berlin Open Access Conference 2013, Mgr. Lucie Vyčítalová, UK UPce
14:45–15:00Závěr semináře