Přeskoč navigaci.

Základní informace o Asociaci

Záměr ustavit Asociaci knihoven vysokých škol ČR (dále jen Asociace) byl poprvé veřejně představen a projednán na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven v roce 1999 v Ostravě.

Od počátku bylo jedním z programových cílů vytvořit společnou institucionální základnu knihoven vysokých škol, která by umožnila vystupovat v jejich zájmu takovým způsobem, v němž jim jinak brání jejich nesamostatnost (jsou součástí vysokých škol) a také různorodá organizace knihovnicko-informačních služeb na jednotlivých vysokých školách (celoškolské, fakultní, ústavní, katedrové aj. knihovny).

Původní návrh na založení Asociace se v průběhu následujících let poněkud pozměnil, stejně tak se měnilo i složení přípravného výboru. V roce 2001 dospěly přípravné kroky do stadia, v němž již mohly opustit úzký okruh knihovníků vysokých škol: pro myšlenku Asociace bylo nezbytné získat vedení vysokých škol. Tento úkol se podařilo splnit, a tak se zakládajícími členy Asociace stalo 21 veřejných vysokých škol (celkem bylo v době vzniku Asociace v České republice 24 veřejných vysokých škol). Zájem o členství v Asociaci projevily i další české vysoké školy, kterým však v členství (nikoliv ve spolupráci) brání právní důvody, neboť se nemohou sdružovat podle § 20f občanského zákoníku.

Fotografie z ustavující konference Asociace
Fotografie z ustavující konference Asociace

Ustavující konference Asociace, nad kterou převzal záštitu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., se konala na ČVUT 13. června 2002.

Konference schválila založení Asociace knihoven vysokých škol ČR z. s. p. o., přijala stanovy a provedla všechny potřebné kroky k zahájení činnosti Asociace. Provedla rovněž volbu členů výkonného výboru Asociace a schválila plán činnosti Asociace pro rok 2002.

Na schůzce výkonného výboru Asociace byla jeho předsedkyní zvolena PhDr. Barbora Ramajzlová (ČVUT), místopředsedkyní Mgr. Iva Prochásková (Univerzita Pardubice) a jednatelem Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. (VŠCHT).

Přečtěte si o AKVŠ ČR: ŠIMKOVÁ, Lenka a Iva PROCHÁSKOVÁ. Asociace knihoven vysokých škol již přes šest let zastupuje společné zájmy vysokoškolských knihoven. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 1, s. 7-11. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/01-2009/rozhovor-asociace-knihoven-vysokych-skol-jiz-pres-sest-let-zastupuje-spolecne-zajmy-vysokoskolskych-knihoven-51-312.htm

Asociace je členem externí odkaz LIBER externí odkaz, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche/Association of European Research Libraries.

Realising the innovative potential of digital research methods: a call from the research community: AKVŠ se připojila k otevřenému dopisu externí odkaz LIBER a dalších 17 signatářů vyzývajícímu společnost Elsevier, aby odstoupila od své současné politiky TDM (text and data mining): Over 40 Signatories Ask Elsevier to Withdraw TDM Policy externí odkaz; European Research Organisations Call On Elsevier To Withdraw TDM Policy externí odkaz

Asociace je členem externí odkaz SPARC Europe externí odkaz, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe.

Fotografie z výročních konferencí Asociace

Fotografie z 9. výroční konference Asociace, 24. 2. 2011

Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011
Fotografie z 8. výroční konference AKVŠ ČR, 24. 2. 2011

Aktualizováno 2015-05-26 | 2003–2016 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková | XHTML 1.1

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika