AKVŠ
Infogram
WebArchiv - archiv českého webu
Odborná komise pro
informační vzdělávání
a
informační gramotnost
na vysokých školách
English version
úvod > seminář >
 

Seminář IVIG 2014

Vzdělávání doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků

Pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK a občanským sdružením SPRIG

Místo konání:

Praha, 25. 9. 2014, Aula Univerzity Karlovy, U Kříže 8, Praha 5–Jinonice

Kontakt

Ing. Lenka Bělohoubková, e-mail: belohoub@vse.cz
PhDr. Hana Landová, PhD., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz
PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@uk.cvut.cz

O semináři napsali

Jane Secker - Supporting research students: Czech good practice

Program

9.30 – 10.00 Prezence účastníků

10.00 – 10.15 Zahájení semináře

10.15 - 11. 00 Jane Secker London School of Economics and Political Science, Velká Británie
Developing information literate researchers at LSE: the jewels in our crown

Jane_Secker_small.jpg, 11kB The presentation describes my approach to information literacy including a definition, why it matters, how it relates to other literacies and why it’s essential for researchers. I’ll discuss the role of librarian and consider how we best teach information literacy to doctoral level students, including the value of embedding IL in the discipline but also the benefits of bringing together researchers from different fields. I’ll highlight the approaches we take at LSE in Learning Technology and Innovation, working closely with colleagues in the Library. I’ll give an overview of the courses we run including a six week IL programme for PhD students and some of the standalone workshops in our Researcher Development Programme. I’ll look at the feedback we receive and explore some of the challenges of teaching doctoral level students and researchers. Finally I’ll return to discussing why it’s essential to develop information literate researchers and the benefits that this has for higher education and society more generally.

prezentace

11.00 - 11.15 Přestávka na kávu

11.15 - 11.40 Petra Dědičová (VUT Brno)
Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia

petra-dedicova2.jpg, 3 Příspěvek se bude zabývat informačním vzdělávání studentů doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně. Podělím se s Vámi o zkušenosti získané při realizaci jednotlivých seminářů ale i semestrálního předmětu a předmětu v e-learningové podobě. Představím Vám obsah a vizuální podobu výuky a dostaneme se i k tématu prosazováním výuky a její následné evaluaci.

prezentace

11.40 - 12.05 Hana Skálová (V1. LF, Univerzita Karlova v Praze)
Informační vzdělávání Ph.D. studentů na 1. LF UK v Praze

  1. Seriálové školení „Lékař – výzkumník v biomedicíně“ – grant Všeobecné fakultní nemocnice (akademický rok 2010/11 – 2012/13)
  2. Cyklus nového školení ve fázi příprav: e-zdroje, evaluační databáze (Web of Science, Scopus), bibliometrie, scientometrie, citování použité literatury
  3. Nová role Ústřední knihovny UK

prezentace

12.05 - 12.30 Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice)
Jak jsme na Univerzitě Pardubice lákali doktorandy

blanka-jankovska2.jpg, 12kB Příspěvek bude zaměřen na představení nového konceptu informačněvzdělávacích seminářů pro doktorandy na Univerzitě Pardubice. Dozvíte se, zda nám vyšel pokus o zapojení doktorandů již při plánování semináře, co jsme si pro ně připravili z oblasti informační gramotnosti, jak na to reagovali a jak semináře hodnotili.

prezentace

12.30 - 13.00 Přestávka na kávu

13.00-15.20 Kristýna Paulová, Hana Landová, Lenka Pešková (ČZU v Praze)
Tvořivé, kritické, inspirativní: zkoušíme to jinak

paulova_kristyna_foto.jpg, 3.7kB Stejně jako se mění samotné studium a s ním i informační potřeby studentů, mělo by se měnit i informační vzdělávání. Klasické učební postupy přestávají fungovat, klasická témata vyhledávání informací a citování přestávají stačit. Příspěvek se věnuje změnám a inovacím, kterými prochází informační vzdělávání na České zemědělské univerzitě, vše uvedeno na příkladu kurzů pro doktorandy.

prezentace

13.20-13.40 Marta Zizienová (TU v Liberci)
Teorie vzdělávání dospělých: tipy z kurzu vysokoškolské pedagogiky


prezentace

13.40-14.00 Jarmila Potomková (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ), Vladimír Mihál (přednosta Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
Jak učit medicínu založenou na důkazu v doktorském studijním programu: spolupráce knihovníka a lékaře

Příspěvek analyzuje zkušenosti 3 let s výukou medicíny založené na důkazu v doktorském studijním programu na LF Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se obsahovým pojetím a metodickými přístupy včetně spolupráci mezi lékařem a knihovníkem. Medicína založená na důkazu vyžaduje nejen znalosti, ale především aktivní dovednosti, zejména při vyhledávání a kritickém hodnocení odborné literatury. Lze doporučit metodu „blended learning“, která vyžaduje od učitelů pečlivou přípravu průběžně aktualizovaných e-learningových opor a motivované studenty pro interaktivní komunikaci. Silné a slabé stránky budou dokumentovány na praktických ukázkách a v závěru budou zmíněny zásady trvalé udržitelnosti.

prezentace

14.00-14.15 Milan Špála (1. LF, Univerzita Karlova v Praze)
Postavení a úkoly knihovníků na vysokých školách při doktorském studiu s ohledem na metodologii vědecké práce

Vzhledem k tomu, že je sdělení určeno na zasedání pořádané IVIGem (Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách) je obsah zaměřen na vysokoškolské knihovníky zapojené v rámci své práce ve vysokoškolské knihovně jako vyučující do doktorského studia. Jejich úkolem je seznámit doktorandy v individuálním postgraduálním studijním programu, v němž vede doktoranda zkušený vědecký pracovník jako jeho školitel, s moderními stále se rozvíjejícími knihovnickými postupy při vyhledávání, ukládání a zpracovávání vědeckých informací a s moderními informačními technologiemi je prezentovat a hodnotit. Tento bipolární vztah „knihovník-doktorand“, byť je obsahově i významem v studijním programu minoritní, představuje svým interdisciplinárním charakterem významnou a praktickou podpůrnou součást úvodu do metodologie vědy. Je třeba, aby ve výukové činnosti knihovníci se seznámili s majoritními účastníky výukového týmu z akademické sféry a seznámili se u svých studentů s jejich dosavadními informačními znalostmi, i těmi, které jim musí ještě doplnit.

prezentace

14.15-14.30 Přestávka

14.30-14.50 Věra Pilecká (ČVUT v Praze)
Informace pro vědu a výzkum – zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy

Vera-Pilecka2.JPG, 20kB Příspěvek stručně představí historii a současnost kurzů pro doktorandy, které knihovna ČVUT pořádá již od 90. let a také způsob nabízení a propagace kurzu na univerzitě. Zmíněn bude vývoj obsahu kurzu a to, jaká témata doktorandy nejvíce zajímají. Na závěr rozebereme, u kterých vypracovávaných úkolů doktorandi nejčastěji chybují.

prezentace

14.50-15.10 Jan Zima (člen Akademické rady AV ČR )
Kurzy základů vědecké práce v Akademii věd ČR

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými znalostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci. Pro tyto účely připravila Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz určený doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; nebo na vysokých školách. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nezabíhá do specifik daného vědního oboru, nejsou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu je tak vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů svými zkušenostmi z různých oborů. Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz pro přibližně 50 doktorandů. Kurz je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky. Po absolvování kurzu získá doktorand Certifikát. Na základě tohoto Certifikátu může vysoká škola dle svých vnitřních studijních předpisů doktorandovi přiznat příslušný počet kreditů.

prezentace

15.10-15.30 Alena Doláková, Lenka Bělohoubková (VŠE v Praze)
„Životní cyklus“ doktoranda VŠE

alena-dolakova.jpg, 28kB V příspěvku si projdeme doktorským studiem od podání přihlášky ke studiu až po obhajobu disertační práce. V kterých fázích studia vstupuje na scénu knihovna a knihovník? V čem může být knihovník nápomocný? Co od knihovny student - doktorand očekává? Dokážeme splnit jeho očekávání? To vše si řekneme na příkladu knihovny na VŠE.

prezentace

15.30-15.50 Pavlína Mazáčová (KISK Masarykova Univerzita & CEINVE)
Rozvoj akademických kompetencí doktorandů v Centru informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě

Pavlína Mazačová Příspěvek prezentuje dobrou praxi informačního vzdělávání doktorandů v projektovém pracovišti Centra informačního vzdělávání (CEINVE) na KISKu FF MU. Vedle jiných vzdělávacích aktivit je jednou z významných oblastí pracoviště právě rozvoj a optimalizace informačního vzdělávání doktorandů, a to souběžně na šesti spolupracujících fakultách univerzity. Příspěvek akcentuje skutečnost, že informačně vzdělávací aktivity přesahují tematicky tradičně ukotvené informační vzdělávání a nabídkou vzdělávacích témat směřují k rozvoji dalších gramotností a komplexních akademických kompetencí doktorandů v oblastech grantových aktivit, projektového řízení, publikování, sdílení a prezentování vědeckého bádání. V rámci prezentace dobré praxe je v příspěvku pozornost věnována také výzkumu zaměřenému na analýzu vzdělávacích potřeb a efektivitu informačního vzdělávání, ale také evaluaci, jejíž výsledky se promítají do organizování a plánování dalších vzdělávacích aktivit.

prezentace

15.50 - Závěrečné shrnutí a zakončení semináře

Uvedená práce podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported Aktualizováno: 30. 09. 2014 / Kontakt: belohoub@vse.cz