Záměr ustavit Asociaci knihoven vysokých škol ČR (dále jen Asociace) byl poprvé veřejně představen a projednán na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven v roce 1999 v Ostravě.

Od počátku bylo jedním z programových cílů vytvořit společnou institucionální základnu knihoven vysokých škol, která by umožnila vystupovat v jejich zájmu takovým způsobem, v němž jim jinak brání jejich nesamostatnost (jsou součástí vysokých škol) a také různorodá organizace knihovnicko-informačních služeb na jednotlivých vysokých školách (celoškolské, fakultní, ústavní, katedrové aj. knihovny).

Původní návrh na založení Asociace se v průběhu následujících let poněkud pozměnil, stejně tak se měnilo i složení přípravného výboru. V roce 2001 dospěly přípravné kroky do stadia, v němž již mohly opustit úzký okruh knihovníků vysokých škol: pro myšlenku Asociace bylo nezbytné získat vedení vysokých škol. Tento úkol se podařilo splnit, a tak se zakládajícími členy Asociace stalo 21 veřejných vysokých škol (celkem bylo v době vzniku Asociace v České republice 24 veřejných vysokých škol). Zájem o členství v Asociaci projevily i další české vysoké školy, kterým však v členství (nikoliv ve spolupráci) brání právní důvody, neboť se nemohou sdružovat podle § 20f občanského zákoníku.

O Asociaci 2 O Asociaci 1

Ustavující konference Asociace, nad kterou převzal záštitu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., se konala na ČVUT 13. června 2002.

Konference schválila založení Asociace knihoven vysokých škol ČR z. s. p. o., přijala stanovy a provedla všechny potřebné kroky k zahájení činnosti Asociace. Provedla rovněž volbu členů výkonného výboru Asociace a schválila plán činnosti Asociace pro rok 2002.

Na schůzce výkonného výboru Asociace byla jeho předsedkyní zvolena PhDr. Barbora Ramajzlová (ČVUT), místopředsedkyní Mgr. Iva Prochásková (Univerzita Pardubice) a jednatelem Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. (VŠCHT).

Přečtěte si o AKVŠ ČR:

ŠIMKOVÁ, Lenka a Iva PROCHÁSKOVÁ. Asociace knihoven vysokých škol již přes šest let zastupuje společné zájmy vysokoškolských knihoven. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 1, s. 7-11. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://goo.gl/bhHzGb.

LANDOVÁ, Hana. Asociace knihoven vysokých škol ČR: 16 let spolupráce. Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 3 [cit. 2018-09-11]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/asociace-knihoven-vysokych-skol-cr-16-let-spoluprace>. ISSN 1804-4255.