Otevřené repozitáře 2019

Prezentace  uložené v repozitáři DSpace VŠB-TUO: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/134420
12:00 – 13:00 Prezence účastníků

13:00 – 13:15

Zahájení – úvodní slovo, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)
Monitorování APC

Moderuje Miroslava Pourová

13:15 – 14:00

Mapping APCs at the University of Gothenburg, Pauline Jönsson a Karin Henning (University of Gothenburg)

Since 2016 the University Library has been mapping all article processing charges paid by the University of Gothenburg. One of the purposes was to show the double debit of hybrid publishing, which otherwise becomes invisible, as the budgets of the library and the faculties never cross paths.

It has been crucial to the mapping process that cooperation between different units within the university organization was initiated: the licensing team, the OA team, the Library Office and the Grants and Innovation Office. The issues we have tackled during this work, including how payments should be registered in our accounting systems and how we should deal with offset-agreements and memberships, should be of interest to anyone working with similar questions.
In our presentation, we will demonstrate our work so far, and share some of our experiences and lessons learned.

14:00 – 14:30

Open APC, placený open access svět pod lupou, Tereza Simandlová (UK)

V příspěvku bude představena mezinárodní databáze OpenAPC, možnosti zapojení a příklady různých pohledů na data, která již v databázi jsou dostupná.

14:30 – 15:00

Změny v průmyslu akademického publikování – představení analýzy SPARC Europe, Jan Skůpa (VUT)
Analýza popisuje změnu publikačního průmyslu velkých nakladatelství a její případný vliv na prostředí akademických institucí.

15:00 – 15:30

Přestávka
Open access na národní úrovni

Moderuje Lenka Hrdličková

15:30 – 16:15
The DEAL negotiations in Germany, Bernhard Mittermaier (DEAL)

Bernhard Mittermaier, a member both of the project group and of the negotiation team of DEAL , gives an insight into the DEAL negotiation in Germany: Description of the contract with Wiley, a general overview on the status of the negotiations with Springer Nature and a description how Germany handles having no access to Elsevier.

16:15 – 16:45 Otevřený přístup ve Slovenské republice: současný stav a výzvy, Jitka Dobbersteinová (CVTI SR)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je na Slovensku nositelem mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP, z anglického Open Government Partnership). Nosnými tématy současného Akčního plánu OGP na roky 2017 – 2019 jsou otevřená data, otevřené vzdělávací zdroje, otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu, participace a otevřená justice. Témata a jejich rozpracování na úlohy definuje Úrad splnomocnenca participativně ve spolupráci s jednotlivými aktéry, kterých se týkají – s představiteli státní správy, nevládních neziskových organizací, akademické a vědecké obce. V současné době probíhá vyhodnocování a evaluace splněných úloh, formování nového Akčního plánu na roky 2020-2023 a zároveň vytyčení cesty, jakou se bude budování otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu ve Slovenské republice ubírat.

16:45 – 17:10 Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020, Magdalena Lokayová (Úřad vlády ČR)

Příspěvek shrne dosavadní činnost pracovní skupiny při Úřadu vlády ČR a hlavní body akčního plánu.

17:10 – 17:50 Rozvoj kapacit pro VaV – realizace aktivity OA na MENDELU, UK a UTB, Naděžda Fasurová (MENDELU), Tereza Simandlová a Jakub Řihák (UK), Veronika Hermanová (UTB)

Příspěvky představí aktivity open access univerzitních knihoven chystaných v projektech výzvy Rozvoj kapacit pro VaV (MŠMT).

17:50 – 18:00 Závěr prvního dne
08:30 – 09:00 Prezence účastníků

Politický rámec open science

Moderuje Jiří Marek

09:00 – 09:45

Snídaně šampiónů – Jak přimět vědce k přijetí principů open science?, Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Tereza Simandlová (UK)

Ranní diskuzní brainstorming v menších skupinách nad možnosti, jak vědce lépe nasměrovat k přijetí principů open science (zvláště otevřených výzkumných dat).

09:45 – 10:00

Open access for early-career researchers, Eva Hnátková (EURODOC)

V přednášce na téma Open Access pro mladé vědecké pracovníky se představí krátce Evropská Rada pro doktorandy a mladé vědecko-výzkumné pracovníky (EURODOC), která dlouhodobě podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím v režimu “Open Science”. Jeho součástí je i Open Access a současná iniciativa v podobě tzv. “Plánu S” má zajistit otevřený přístup k publikacím financovaných z veřejných zdrojů do roku 2020 pomocí 10 základních principů.

10:00 – 10:15

Plán S – názory a postoje, Lenka Hrdličková (ČVUT)

Příspěvek stručně shrne postoje nejvýznamnějších institucí k Plánu S – evropských iniciativ, univerzit a vydavatelů.

10:15 – 10:45

Open Science na CEITEC MU a projekt ORION, Pavla Foltynová a Kateřina Ornerová (CEITEC MU)

První část přednášky bude věnována aktivitám a přehledu informací o open science na CEITEC MU. Bude představena analýza využití institucionálního repozitáře, open access a analýza nákladů publikačních poplatků. Druhá část bude věnována projektu ORION – představení jeho cílů a dosažených výsledků se zaměřením především na analýzu dat z veřejného průzkumu ohledně open science, který probíhal v partnerských zemích projektu ORION.

10:45 – 11:15

Přestávka
Infrastruktura pro open science

Moderuje Tereza Simandlová

11:15 – 11:45

OpenAIRE – služby na podporu Open Access, Literature Repositories Guidelines v4 a další, Michal Růžička, OpenAIRE (MU)

Evropský projekt OpenAIRE poskytuje podporu pro Open Access, Open Science a FAIRE Data. V příspěvku budou v krátkosti představeny hlavní služby a podpůrné materiály, které projekt poskytuje. Předneseny budou informace o čerstvé nové verzi 4.0 OpenAIRE Literature Repositories Guidelines.

11:45 – 12:15

EOSC a Open Science v Akademii věd ČR, Karolína Podloucká (KNAV)

V první části příspěvku budou představeny základní informace o nově vzniklém evropském výzkumném prostoru EOSC (European Open Science Cloud). Bude zmíněn jeho vznik, vývoj a poslání. Směr, kterým by se měl v budoucnu ubírat, a také budou představeny FAIR principy. Druhá část příspěvku popíše připravenost Knihovny AV ČR a aktivity v Akademii věd v oblasti Open Science. Budou zmíněny možnosti, které nabízí repozitář ASEP v souvislosti s problematikou čerpání evropských fondů.

12:15 – 12:45

Implementace otevřených vědeckých dat do každodenní praxe z pohledu práva, Jiří Marek (Open Content z.s.)

Otevřená vědecká data jsou stále ještě novinkou, jak z pohledu České republiky, tak do jisté míry i Evropy. Příspěvek se zaměří na diskuzi právních implementačních otevřených dat do každodenní vědecké praxe.

12:45 – 13:15

Závěr semináře
Program semináře ke stažení