Rovnováha a duševní hygiena vedoucího: umění být pro sebe i pro druhé

Dobrý leader dokáže být zranitelný – workshop zaměřený na duševní hygienu s ohledem na intenzivní pracovní zátěž, které jsou každodenně vystavováni vedoucí pracovníci. Od leaderů se očekává, že se o sebe umí postarat. Jsou silní, schopní a téměř až nezdolní. Všichni se o ně mohou opřít. Zranitelnost je chápána jako slabost. Je to ale skutečně tak? Workshop se zaměří na tématiku duševní hygieny leaderů optikou sebepřijetí a uvědomění si vlastních kritických momentů, které brání autentickému prožívání a chování jak v rámci vedení týmů, tak v osobním životě.

Mgr. Veronika Florianová (www.terapeutibrno.cz)

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pět let pracuje jako psychoterapeutka v uskupení Terapeuti Brno a tři roky pracuje jako lektorka kurzů Duševní hygiena v seniorském věku a Duševní hygiena pro pomáhající profese. Na FSS MU přednáší studentům psychologie o informační gramotnosti. Její specializace je duševní hygiena, relaxace, sebepoznání, sebepřijetí a rozvoj zdravého sebeobrazu jak u klientů, tak i u účastníků kurzů. Její motto je: „Největší úspěch je přijmout se takoví, jací jsme a přitom na sobě nepřestat pracovat.“

Riziko pracovního vyhoření a jeho souvislosti s chronickým stresem aneb jak se dobře starat o svůj plamen

Workshop volně naváže na teoretickou přednášku z předchozího ročníku konference a zaměří se na širší souvislosti syndromu vyhoření, včetně fyziologických, intrapsychických či sociokulturních aspektů problematiky. Účastníci si vyzkoušejí některé techniky práce s počínajícím syndromem vyhoření a z workshopu budou odcházet všímavější k rizikům vyhoření. Výstupem workshopu bude rovněž takzvané „desatero“ prevence vyhoření, které si každý účastník vypracuje sobě na míru.

Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík

Narodil se a žije v Brně, kde vystudoval psychologii a management na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě se vzdělává jako frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii.  Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, pracoval jako terapeut v komunitě pro drogově závislé a v současné době působí v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. Mimo to jako lektor vyučuje program MBA (Excellent Management and Leadership) v rámci University of Applied Management v Brně. S problematikou burn-out syndromu se prakticky jako terapeut a teoreticky jako lektor setkává poměrně často. Při práci s tímto tématem klade důraz především na nutnou míru sebereflexe a sebepoznání, aby člověk uměl rozlišit, co jsou přímo pro něj kritické faktory způsobující vyhoření a jak s nimi úspěšně pracovat. Pokud se však člověk nachází na manažerské pozici, měl by mít povědomí také o obecných souvislostech syndromu vyhoření tak, aby preventivně a případně i krizově dokázal ošetřit svůj tým.

Pracovněprávní problematika z pohledu zaměstnavatele

Workshop z oblasti pracovního práva bude zaměřen na praktické problémy řešené managementem knihoven veřejných vysokých škol. Kostrou kurzu budou dotazy a problémy zaslané předem samotnými účastníky, u nichž lektor předestře právní úpravu a v úvahu připadající řešení a v diskuzi s účastníky projde jejich možné přínosy a rizika.

Mgr. Martin Prokeš (APUA)

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity prací na téma Konkurenční doložka v pracovním právu. Působí po více než 10 let na pozici právníka JAMU a současně akademického pracovníka její divadelní fakulty. Odborně se zaměřuje na problematiku veřejných vysokých škol v celé její šíři a komplexnosti, pravidelně publikuje v odborných právních periodicích, mj. k problematice pracovních poměrů na dobu určitou nebo odstupného.

Hodnocení zaměstnanců jako součást jejich motivace

Seminář bude zaměřený na sdílení praktických zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů.
1. Zpětná vazba jako součást kultury organizace
2. Proč zavádět a používat hodnocení zaměstnanců
3. Co hodnotíme
4. Klíčové výstupy
5. Ukázka z praxe
6. Diskuze, sdílení dobrých i špatných zkušeností

Mgr. Petr Pokorný (ředitel Odboru pro personální řízení, RMU)

Začal svou pracovní kariéru ve školství, odkud v devadesátých letech přešel do byznysu. Zastával manažerské pozice v mezinárodních firmách jako například Zentiva, Barum Continental, Hartmann-Rico, Walmark. Byl členem top vedení, většinou členem představenstva, s rozsáhlými odpovědnostmi. Jeho srdeční záležitostí je práce s lidmi, oblast řízení lidských zdrojů a personalistika. Během působení v byznysu nabral spoustu pozitivních zkušeností v práci s lidmi, využíváním konkrétních nástrojů pro práci s lidmi,  které se nyní po návratu do oblasti školství snaží předávat v roli personálního ředitele Rektorátu Masarykovy univerzity.