Čtvrtek 22. září 2016

Aula Univerzity Karlovy v Jinonicích, Fakulta filozofická, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice

aula

Blended Learning: dobrá praxe pro informační vzdělávání

09:30 – 10:00 Prezence účastníků

10:00 – 10:10

Zahájení semináře, Lenka Bělohoubková (VŠE)

10:10 – 11:10

Učící knihovník jako designér vzdělávání v informační gramotnosti vysokoškolských studentů, Pavlína Mazáčová (MU) Příspěvek představí didaktické a metodické nástroje pedagogického minima, které může učící knihovník využít k přípravě a realizaci kurzů nebo lekcí informačního vzdělávání ve vysokoškolském prostředí. Pozornost bude věnována např. práci s cíli, definování a kladení otázek, metodám a přístupům podporujícím spolupráci studentů, schopnost řešit problémy a rozvoj kritického myšlení. PDF

11:10 – 12:10

The Flipped Information Literacy Classroom: lessons learned, Harrie van der Meer (Amsterdam University of Applied Sciences, Library) The library of the Amsterdam University of Applied Sciences (HvA) increasingly uses the flipped classroom method for its Information Literacy courses. This presentation is about the experiences so far, the effectiveness of this method and the efforts to integrate them within learning teaching trajectories. PDF

12:10 – 12:40

Blok „dobré praxe“

  1. Blended learning ve výuce Ústřední knihovny ČVUT, Ludmila Tichá (ČVUT) Dříve než vyučující knihovníci na ČVUT připravili první e-learningový kurz, získali zkušenosti s využitím LMS Moodlu jako podpory přímé výuky v doktorandských kurzech a v předmětu pro bakaláře. Ocenili tak propojení přímé výuky a elektronického výukového prostředí, které umožňuje ukládání studijních materiálů, zadávání a odevzdávání úkolů, testování znalostí studentů. Velkou výhodou je také vyhodnocování úkolů a přehled o aktivitách účastníků i o jejich výsledcích.

PDF

 

  1. Cesta k blended-learningu v informačním vzdělávání doktorandů na VUT, Hana Janečková (VUT) V příspěvku bude představeno využití kombinace přímé výuky a e-learningu v informačním vzdělávání doktorandů na VUT v Brně.
PDF
  1. Best practice na 2. Lékařské fakultě UK, Kateřina Hajduková (2. LF UK) Příspěvek představí propojení přímé výuky a LM systému na 2. LF Univerzity Karlovy.
PDF

12:40 – 13:20

Oběd

13:20 – 13:40

Odborné psaní v angličtině formou blended-learningového kurzu, Kamila Rosolová (AV – Centrum akademického psaní, Praha) Představení Centra akademického psaní Ústavu pro jazyk český AV ČR a jeho činností, zejména blended-learningového kurzu psaní v odborné angličtině pro doktorandy a vědce. Příspěvek popíše tvorbu kurzu v platformě Moodle, práci instruktorů a ohlasy studentů. PDF
13:40 – 14:10 Od frontální výuky k převrácené třídě: zkušenosti z výuky předmětu Informační bezpečnost na KISK FF MU, Pavla Kovářová (MU) Příspěvek představí zkušenosti z šesti let výuky předmětu Informační bezpečnost na KISK FF MU. Předmět byl v prvním roce vyučován formou frontální výuky, postupně byl doplněn e-learning a v posledním roce měla výuka formu převrácené třídy. Pozornost bude věnována především zkušenostem z tohoto posledního roku s upozorněním na srovnání s předchozími přístupy. Představeny budou požadavky na lektora, problémy a výhody, které tento přístup k výuce přinesl a také tipy na výukové aktivity, které se osvědčily.  PDF
14:10 – 16:00 WORKSHOP: Blended learning – organizace kurzu, komunikace se studenty a jejich hodnocení, Dagmar Chytková (MU) Workshop bude zaměřený na příklady z praxe při organizování blended-learningového kurzu informační gramotnosti. Na příkladech si účastníci vyzkouší řešit různé problémy spojené s organizací a komunikací se studenty a jejich hodnocením v blended-learningovém předmětu. Součástí bude i diskuze o problémech a výhodách.
Program ke stažení
Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK

Kontakty

Ing. Lenka Bělohoubková (předsedkyně Komise IVIG), e-mail: lenka.belohoubkova@vse.cz

PhDr. Hana Landová, Ph.D., e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

PhDr. Ludmila Tichá, e-mail: ludmila.ticha@cvut.cz

Registrace byla uzavřena.

V tuto chvíli přihlášeno: 44 účastníků

Upozornění: Pro členy AKVŠ je účast bezplatná. Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč bude vybírán u prezence.

Registrace bude ukončena ve středu 21. září 2016.

V tuto chvíli přihlášeno: 44 účastníků

Jméno
Příjmení
AKVŠ organizace
Nečlenská organizace
Pavlína
Mazáčová
Masarykova univerzita (MU)
Kamil
Nešetřil
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Soňa
Poláková
Odborná knihovna J. Hájka, Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Renata
Salátová
Národní knihovna ČR
Eva
Lesenková
Národní lékařská knihovna
Pavla
Kovářová
Masarykova univerzita (MU)
Kateřina
Hajduková
Univerzita Karlova (UK)
Iva
Zadražilová
Masarykova univerzita (MU)
Národní lékařská knihovna Praha
Petra
Hornochová
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Hana
Nosková
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Tomáš
Pavela
Univerzita Karlova (UK)
Radka
Lukášová
Univerzita Karlova (UK)
Alena
Doláková
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Soňa
Přádná
Mammahelp, z.s.
Igor
Červený
Univerzita Karlova (UK)
Jiří
Kratochvíl
Masarykova univerzita (MU)
Lukáš
Plch
Masarykova univerzita (MU)
Naděžda
Fasurová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Jitka
Šiborová
Univerzita Karlova (UK)
helena
Bouzková
Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2
Vlasta
Zatloukalová
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Michaela
Matoušková
Univerzita Karlova (UK)
Gabriela
Chromcová
Slezská univerzita v Opavě (SLU)
Hana
Janečková
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Vendula
Němcová
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Martin
Bartoš
Univerzita Karlova (UK)
Zdeňka
Civínová
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Jiří
Mašek
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Miloslava
Faitová
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Barbora
Katolická
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Lenka
Votýpková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Jana
Římanová
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Dana
Mazancová
Masarykova univerzita (MU)
Blanka
Jankovská
Univerzita Pardubice (UPa)
Sylva
Řehořová
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Lucie
Königsmarková
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Hana
Landová
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Alexandra
Vančurová
Univerzita Karlova (UK)
Dana
Zdeňková
Univerzita Karlova (UK)
Ludmila
Tichá
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Michaela
Morysková
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Zuzana
Kelnarová
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Tereza
Bártová
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Lenka
Bělohoubková
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Doprava na místo konání
Z Hlavního nádraží jednu zastávku metrem C směr Letňany, přestoupit ve stanici Florenc na metro B směr Zličín, vystoupit na stanici Jinonice. Východ ze stanice směrem vpravo, přejít silnici a po schodech nahoru.

Jízdenka za 32,- Kč. Více viz informace Dopravního podniku hlavního města Prahy.