08:30 – 10:00
Prezence účastníků
10:00 – 10:30
Zahájení konference

PhDr. Hana Landová, PhD., předsedkyně VV AKVŠ (ČZU)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

10:30 – 10:45
Představení Ústřední knihovny Univerzity Karlovy

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (UK)

PDF
10:45 – 11:50
Otevřený přístup do knihovny

Ing. arch. Eva Špačková (FAST VŠB-TUO)

Pohled architekta na knihovny budoucnosti, otevřené a přístupné bez bariér.

LIBER-LAG

Ing. Eva Dibuszová, PhD. (VŠCHT)

Představení LIBER-LAG (LIBER Architecture Group) – mise, problémy, které se obecně diskutují, informace o sborníku a databázi nových a renovovaných knihoven.

PDF

 

 

PDF
11:50 – 12:40
Transformations, Libraries, Digressions (video)

Prof. Andrea Vidotto (Roma Tre University)

Presetation will show what has been done in the Roma Tre University in terms of building renewal, requalification of former industrial fabrics and so on, concerning the new libraries (with an open view to other Roman Universities and related libraries).

PDF
12:40 – 13:00
FOLIO. Open Source. Revoluce knihovních systémů?

Sponzorská prezentace: EBSCO

PDF
13:00 – 14:15
Přestávka na oběd
14:15 – 14:35
Sponzorská prezentace: Albertina icome Praha
PDF
14:35 – 15:15
Stavba knihovny z pohledu architekta

Akad. arch. Ladislav Kuba (Kuba & Pilař architekti s.r.o.)

…co musí architekt vědět o knihovně, jejím provozu apod., aby vznikla dobrá knihovna. Zkušenosti z vlastních realizací.

PDF
15:15 – 15:30
Firemní prezentace: Clarivate Analytics (původně IP&Science divize Thomson Reuters)
PDF
15:30 – 16:00
Přestávka na kávu
16:00 – 16:15
Firemní prezentace: Marek Lewinson
PDF
16:25 – 18:00
Diskuzní sekce:
1. Koncepce rozvoje knihovny
Diskusní sekce bude věnována problematice přípravy koncepce/strategie rozvoje VŠ knihovny. Cílem je seznámit účastníky s příklady (zejména zahraničními) tohoto typu koncepce a v rámci diskuze definovat základní součásti dokumentu. Zároveň bude popsán i modelový příklad procesu tvorby koncepce, jeho jednotlivé fáze a zapojení aktéři. Důležitým bodem bude i zasazení koncepce rozvoje knihovny do širšího kontextu dalších rozvojových dokumentů souvisejících s univerzitou a/nebo knihovnami. V rámci moderované plenární diskuze i v rámci diskuzí v menších skupinkách bude možné sdílení zkušeností s přípravou tohoto typu dokumentů.

Moderátorka: PhDr. Hana Landová, PhD. (ČZU)

2. Podpora publikační činnosti na univerzitách
Výsledky vědecké práce jsou nejčastěji prezentovány formou vědecké publikace.
Jakou roli hraje univerzitní knihovna v publikačním procesu školy? Jaký je vliv otevřené vědy a vliv otevřeného přístupu k vědeckým publikovaným výsledkům? Změnily se publikační procesy? Jaké změny přineslo e-publikování pro autora, pro vydavatele/nakladatele, pro knihovnu?

Znalosti a kompetence univerzitní knihovny v nových modelech publikování vědeckých výstupů.
Co knihovna může nabídnout vědcům v publikačním procesu? Co publikující vědci od knihovny očekávají? Jak se univerzitní knihovny staví k trendu propojování knihovnicko-informačních procesů s procesy publikování – metadata, standardy, identifikátory?

Univerzitní knihovny hrají velkou roli v oblasti informační a publikační podpory studia a vědy.
Jakým způsobem může knihovna zkvalitnit a zjednodušit uživatelské rozhraní i vnitřní procesy, sdílení a šíření vědeckých výstupů? Do jaké míry je ovlivněno rozhodování knihovny o nákupu EIZ publikačními aktivitami dané akademické obce?

Moderátorka: PhDr. Marta Machytková (ČVUT)

 

PDF1
PDF2

 

 

 

 

 

 

PDF1
PDF2
19:00 – 22:00
Společenský večer

19:00 Zahájení večera a rautu

20:00 Hudební vystoupení

09:00 – 09:30
Prezence účastníků
09:30 – 10:25
Výzva jménem ECIL 2016

PhDr. Hana Landová, PhD. (ČZU)

Co si absolventi odnesou z knihovnických kurzů do praxe – setkání s Alison Head na LILAC 2016

Ing. Lenka Bělohoubková (VŠE)

Buďme průvodci, ne jen učící knihovníci! – inspirace z konference Creating Knowledge 2016

Mgr. Alena Doláková (VŠE)

PDF

 

PDF

 

PDF
10:25 – 11:00
FPZC: krátký úvod + pozvánky na postery

Ing. Blanka Jankovská (UPa)

Mgr. Hana Frycová (UPOL)

PhDr. David Horváth (UK)

Helena Kováříková (ČVUT)

Miroslava Pourová (ZČU)

Martin Bartoš (UK)

Kypr – nová éra komunikace: marketing akademických knihoven a další inspirace

Mgr. Veronika Šléglová (MU)

Příspěvek představí ochutnávku dobré praxe mladé kyperské univerzitní knihovny v Limassolu – marketing a pracovní skupiny, pozici „subject librarian“, knihovníky, které baví výzkumy a inspiraci z knihoven napříč Evropou.

PDF

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
11:00 – 11:15
Firemní prezentace: KP-SYS
PDF
11:15 – 11:45
Přestávka na kávu
11:45 – 12:05
Statistický výkaz VŠ knihovny – co teď a co dál?

Mgr. Jan Kříž (MU)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (MU)

PDF
12:05 – 12:25
Vyhodnocení aktivity NIP CZ

Mgr. Anna Vyčítalová (ZČU)

PDF
12:25 – 12:45
Pozvánka na BA 2017

zástupce hostitelské univerzity pro r. 2017

Závěr konference

PhDr. Hana Landová, PhD., předsedkyně VV AKVŠ (ČZU)

 

 

PDF
Program konference ke stažení